Оферта

Ця Оферта є офіційною та публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ «СПІЛЬНА МЕТА», код ЄДРПОУ 39962322, (надалі – «Організація»), в особі голови Савченка Володимира Ігоровича, який діє на підставі Статуту, адресована відвідувачам Сайту Організації – невизначеному/необмеженому колу осіб, укласти договір щодо надання Благодійної пожертви (надалі – «Договір»), на зазначених нижче умовах:

Визначення термінів
Сайт – веб-сайт Організації http://www.spilnameta.com/, розміщений у мережі Інтернет.
Благодійник – член або не член Організації, фізична особа або юридична особа, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.
Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Статуту та програм Організації, Договору та чинного законодавства України.
Оферта – чинна публічна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання Благодійного пожертвування, звернена до невизначеного/необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття особою добровільно та за власною волею Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, у т.ч. розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків.

1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Організацією своєї статутної діяльності.
1.2. Предметом Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі сторін цього Договору.
1.3. Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу.

2. Акцепт
2.1. Акцепт означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він ознайомлений зі Статутом Організації, який розміщений в електронному вигляді на Сайті Організації, повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору.
2.2. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Організації.
2.3. Сторони погоджуються, що з моменту Акцепту Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту, неукладення Договору у вигляді окремого документа (недодержання письмової форми правочину) не тягне за собою недійсність Договору.

3. Права та обов’язки Організації
3.1. Організація має право:
– отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмета та умов Договору;
– без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
– без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
3.2. Організація зобов’язана використовувати отриману Благодійну допомогу відповідно до вимог Статуту, Договору та чинного законодавства України.

4. Права та обов’язки Благодійника
4.1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Організації Благодійну пожертву;
4.2. Благодійник зобов’язаний ознайомитись з умовами даної Оферти до її акцептування.

5. Порядок використання Благодійних пожертв
5.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Організації та чинним законодавством України.
5.2. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.
5.3. Отримані Організацією Благодійні пожертви не підлягають поверненню Благодійникові.

6. Строк збирання коштів
6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений Організацією (рішеннями її органів), про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. Збір, обробка та використання персональних даних
7.1. Шляхом здійснення Акцепту Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Договором та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.2. Благодійник підтверджує, що з моменту Акцепту, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду Організації на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.3. Організація збирає персональні дані Благодійника в тому числі, але не виключно, для використання цих особистих даних, з метою ідентифікації Благодійника та для запобігання/виявлення шахрайства. Такі дії є необхідними для виконання умов даного Договору, стороною якого є Благодійник.
7.4. Організація має право, без згоди із Благодійником, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або найменування Благодійника.
7.5. Організація не збирає персональні дані Благодійника, які можуть розкрити расове чи етнічне походження, фізичне або психічне здоров’я, релігійні переконання або засудження за кримінальні правопорушення Благодійника.
7.6. Організація звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

8. Термін дії Договору
8.1. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання Організацією.
8.2. Організація має право в будь-який час внести зміни в та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Організацією змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

8. Інші умови
8.1. Організація несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Організації та законодавством України.
8.2. Всі витрати (оплата комісії і т.ін.), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.
8.3. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді.

9. Інформація про Організацію
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ «СПІЛЬНА МЕТА»
Код ЄДРПОУ 39962322
Юридична адреса:
65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3 оф. 123
Фактичне місцезнаходження:
65088, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 55М, оф. 2
Адреса для листування:
65026, м. Одеса, вул. Буніна, 24 (відділення АТ «Укрпошта № 26»)
тел. +38 (093) 838-18-33
ел. пошта: spilnameta.od@gmail.com
веб-сайт: www.spilnameta.com