12 April 2022

Volodymyr Savchenko

CEO of NGO “Spilna Meta” (Common Goal)